f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 3
วิสัยทัศน์ : "ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานสะพาน เร่งพัฒนาให้ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) เป็นแหล่งศุนย์รวมทางเทคโนโลยีด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพานของภูมิภาค"
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ศูนย์สรา้งและบูรณะสะพานที่ 3 ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายใน สทล.13

การแข่งขันกีฬาภายใน สทล.13  วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาธานินทร์ สมบูรณ์ สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) กรมทางหลวง จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬาธานินทร์ สมบูรณ์ แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซึ่งประกอบด้วย 10 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานทางหลวงที่ 13 แขวงทางหลวงกรุงเทพ แขวงทางหลวงอยุธยา แขวงทางหลวงปทุมธานี แขวงทางหลวงสมุทรสาคร แขวงทางหลวงสมุทรปราการ แขวงทางหลวงนนทบุรี แขวงทางหลวงธนบุรี แขวงทางหลวงนครนายก และ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ทำการแข่งขันกีฬา จำนวน 4 ชนิดกีฬา ดังนี้ เปตอง  แบดมินตัน  เทเบิ้ลเทนนิส  ดาร์ท  การแข่งขันกีฬาภายใน มีวัตถุประสงค์เพื่อหาตัวแทนไปแข่งขันกีฬากรมทางหลวง ประจำปี 2561 และให้เกิดความสามัคคี ความผูกพันระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายอีกด้วย