f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 3
วิสัยทัศน์ : "ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานสะพาน เร่งพัฒนาให้ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) เป็นแหล่งศุนย์รวมทางเทคโนโลยีด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพานของภูมิภาค"
บทบาทและหน้าที่
ลงวันที่ 10/11/2561

                                                  บทบาทและหน้าที่

       ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบก่อสร้างและบูรณะสะพานและท่ออุโมงค์ คสล. ในเขตพื้นที่ภาคกลาง

ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ซึ่งแบ่งได้ตามลักษณะงานดังนี้

  • งานก่อสร้างสะพานขนาดใหญ่
  • งานก่อสร้าสะพานความยาวช่วงไม่เกิน 20 เมตร
  • งานก่อสร้างท่ออุโมงค์ คสล.
  • งานบูรณะและปรับปรุงสะพาน,ขยายความกว้างความยาว,ซ่อมผิวพื้นสะพาน
  • งานซ่อมฉุกเฉินระหว่างปี,งานซ่อมรอยค่อสะพาน,ยกระดับสะพาน,ก่อสร้างสะพานเหล็กยามเกิดอุทกภัย

 


'