f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 3
วิสัยทัศน์ : "ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานสะพาน เร่งพัฒนาให้ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) เป็นแหล่งศุนย์รวมทางเทคโนโลยีด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพานของภูมิภาค"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจัดซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน ท่ามะกา - แสนตอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/02/2564 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
2 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงหมายเลข ๓๑๑๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ท้ายเกาะ - เสนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/02/2564 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
3 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หนองควง - หนองหญ้าปล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/02/2564 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
4 งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงหมายเลข ๓๑๑๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ท้ายเกาะ - เสนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/02/2564 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
5 งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงหมายเลข ๓๑๑๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ท้ายเกาะ - เสนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/02/2564 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
6 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๔๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/02/2564 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
7 งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๔๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/02/2564 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
8 งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๔๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/02/2564 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
9 งานจัดซื้อลวดเหล็กตีเกลียว จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๔๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/02/2564 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
10 งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๕๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน หนองกระดี่ - คลองข่อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/02/2564 คค 06115.3/นค.56/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
11 งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๕๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน หนองกระดี่ - คลองข่อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/02/2564 คค 06115.3/นค.55/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
12 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๕๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน หนองกระดี่ - คลองข่อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/02/2564 คค 06115.3/นค.54/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
13 งานจัดซื้อลวดเหล็กตีเกลียวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓/๘ นิ้ว จำนวน ๒๘.๑๒ ตัน เพื่อใช้ในโครงการงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๕๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน หนองกระดี่ - คลองข่อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/02/2564 คค 06115.3/นค.53/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
14 งานจัดซื้อเหล็กรูปพรรณ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๕๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน หนองกระดี่ - คลองข่อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/02/2564 คค 06115.3/นค.52/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
15 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โครงการงานกิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน หนองปลาไหล - กำแพงแสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/02/2564 คค 06115.3/นก.50/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 219 รายการ